Psychoterapeutické poradenstvo

Psychické problémy nie sú ničím neobvyklým či zriedkavým. U ľudí pri nich dochádza ku zmenám v pocitoch, myslení, konaní, je narušená ich výkonnosť v práci a v škole, a tiež vzťahy s priateľmi a rodinou. Psychické problémy sa nevyhýbajú nikomu. Postihujú tak ženy, ako aj mužov, deti všetkých vekových kategórií, ľudí všetkých rás a spoločenského postavenia. Človek s psychickým problémom sa môže cítiť ohromený, znecitlivený alebo vystrašený neželanými emóciami alebo zážitkami. Nevysvetliteľné pocity smútku, premáhajúca úzkosť, pocity osamelosti, strata zamestnania, rozvod, úmrtie milovanej osoby, zneužívanie alkoholu alebo drog - toto všetko sú dôvody, kvôli ktorým by človek mal vyhľadať pomoc. Psychoterapia, alebo "terapia rozhovorom" je účinnou a často odporučovanou metódou liečby u ľahkých a stredne ťažkých prípadov emočných či duševných porúch. U ťažších prípadov sa psychoterapia používa v kombinácii s medikáciou. Výskumy ukazujú, že pomocou psychoterapie dôjde ku zlepšeniu stavu u väčšiny klientov.

Čo je psychoterapia?

Psychoterapia je proces, v ktorom sú vytýčené liečebné ciele, so zámerom odstrániť alebo dostať pod kontrolu obťažujúce a nepríjemné príznaky tak, aby sa pacient mohol vrátiť k normálnemu fungovaniu. Cieľom môže byť tiež pomoc pri prekonávaní určitého špecifického problému alebo stimulovanie citového rastu a úzdravy. Terapia môže mať podobu pravidelných, obvykle 50 až 60 minút trvajúcich sedení, počas ktorých pacient spolu s psychológom alebo iným terapeutom sa snaží identifikovať problémy, učí sa ich zvládať a postupne prekonávať emočné a duševné problémy. V spoločnej diskusii odhalia podstatu pacientových problémov, čo mu umožní lepšie si porozumieť a zbaviť sa určitých špecifických problémov.

Predpoklady efektívnej psychoterapeutickej práce

Vzťah medzi pacientom a terapeutom - terapeutický vzťah, je jedinečným partnerským vzťahom. Psychoterapia môže byť úspešná jedine vtedy, keď sa obe strany zo všetkých síl snažia dosiahnuť ciele, ktoré si spoločne vytýčili. Základom terapeutického vzťahu je vzájomná dôvera, rešpekt a dôvernosť. Zachovávanie dôvernosti je jednou zo základných podmienok, ktoré sa musia v psychoterapii dodržiavať. Tak pacient ako aj terapeut majú jasne vymedzenú zodpovednosť. Pacient musí byť úprimný a čestný, ochotný odkryť pred terapeutom často nepríjemné pocity a myšlienky, musí byť otvorený pre nový vhľad do svojich problémov, a niekedy tiež vypracovávať zadané domáce úlohy. Úlohou terapeuta je pozorne načúvať, ujasňovať, interpretovať a poukazovať na súvislosti, ktoré nemusia byť pacientovi vždy zjavné. Pomáha mu uvedomiť si, a keď je to potrebné i modifikovať určité spôsoby správania.

Ako dlho trvá psychoterapia?

Dĺžka terapie závisí od viacerých faktorov. Jedným z najdôležitejších je povaha ochorenia alebo problému, na ktorý sa psychoterapia zameriava. V závislosti od psychického ochorenia daného pacienta a od zvoleného druhu psychoterapie, môže liečba pozostávať z niekoľkých sedení, alebo trvá oveľa dlhšie. Vo všeobecnosti, čím je ochorenie ťažšie a komplikovanejšie, tým si vyžaduje dlhšiu terapiu. Na zvládnutie určitých špecifických príznakov sa často volí krátkodobá psychoterapia (do 16 sedení). Psychoterapeutický proces je nezriedka veľmi náročný na čas, ale napriek tomu je výhodný aj z ekonomického hľadiska. Vďaka účinnej psychoterapii sa napr. zníži počet pacientových návštev u lekára, laboratórnych, röntgenových a iných vyšetrení a hospitalizácií na oddeleniach pre liečbu telesných ochorení, ktoré sú spôsobené psychickými faktormi, stresom. Zníži sa tiež potreba psychiatrických hospitalizácií, počet dní pracovnej neschopnosti, vymeškávanie zo zamestnania, spotreba liekov. A naopak, dôsledkom neliečenia psychických ochorení sú narušené vzťahy, strata zamestnania alebo slabý výkon v práci, zneužívanie drog a alkoholu, zbytočné lekárske vyšetrenia, psychiatrické hospitalizácie, a dokonca samovraždy.

Najčastejšie rozoberané problémy:

 • osobné životné krízy
 • partnerské krízy
 • výchovné problémy
 • vzťahové problémy
 • rodinné problémy
 • ťažké životné situácie
 • pocity samoty a opustenia, izolácie
 • ťažkosti spojené s prácou a školou
 • nadmerný stres a záťaž
 • pocity úzkosti, strachu
 • psychosomatické ťažkosti
 • problémy v komunikácii
pp